Chrzest
Przez chrzest dokonuje się odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Bożym, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony we wspólnotę Kościoła, Ciało Chrystusa i staje się uczestnikiem Chrystusowego kapłaństwa. Chrzest jest pierwszym (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych) i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Ponadto Chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, czyli do Kościoła. Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28,19).
Rodzice dziecka
Przed Chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do wysłuchania nauki przedchrzcielnej. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa). Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek zapoczątkowane na Chrzcie nowe życie rozwijać przez: chrześcijańskie wychowanie w rodzinie nauczenie dziecka modlitwy posyłanie na katechizację przygotowanie do sakramentu bierzmowania przygotowanie do uczestnictwa w Eucharystii Religijne życie w rodzinie to jest: modlitwa, życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie świętowanie niedzieli), wzajemna miłość chrześcijańska, będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary.
Rodzice chrzestni
Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej. Rodzicami chrzestnymi mogą być: osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim, odznaczające się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia). Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców. Rodzice chrzestni maja również obowiązek uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej). Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, Ślub).
W naszej parafii Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w ostatną Niedziele miesiąca o godzinie 11:00. W roku 2018 Chrzty bedą w drugą lub czwartą niedziele miesiąca godz.11.00 ,a od roku 2019 Chrzty będą w drugą i czwartą niedziele miesiąca o godz. 11.00. (w wyjątkowych sytuacjach w innym terminie )
Bierzmowanie
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to: namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego, nałożenie ręki biskupa na jego głowę, słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Skutki bierzmowania są następujące: udoskonala łaskę chrztu, głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża w nas dary Ducha Świętego, udoskonala naszą więź z Kościołem, umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem. Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.
Do Bierzmowania młodzież przygotowuje się poprzez spotkania formacyjne.
Eucharystia

"KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO I PIJE MOJĄ KREW MA ŻYCIE WIECZNE...TRWA WE MNIE, A JA W NIM"
Na ustanowienie Eucharystii Chrystus Pan przygotowywał słuchaczy przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a ja w nim"
Sakrament pokuty i pojednania

"BÓG OJCIEC MIŁOSIERDZIA, KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZA SOBĄ PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE SWOJEGO SYNA I ZESŁAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW, NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA. I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO".
W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym, przez rozgrzeszenie kapłańskie. Sakrament ten nazywany jest także: sakramentem nawrócenia, spowiedzią święta, sakramentem pojednania. Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane"
Sakrament pokuty w naszej parafii jest sprawowany przed każdą Msza świętą a w pierwsze piątki miesiąca 1,5 h przed rozpoczęciem Mszy świętej, w czasie rekolekcji, przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą
Małżeństwo

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!”

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANIA FORMALNE I WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1.Narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii kilka miesięcy przed ślubem, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz pobrać karty uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

2.Niecałe trzy miesiące przed datą ślubu nupturienci powinni zgłosić sie do kancelarii parafialnej celem spisania Protokołu przedślubnego. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
-metryki Chrztu świętego (pobrane w parafii chrztu; dokument jest ważny sześć miesięcy), dowody osobiste,
-zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu konkordatowego; dokument jest ważny trzy miesiące),
-świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy,
-przypomnieć sobie datę i parafię Pierwszej Komunii świętej,
-świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie jest ono odnotowane na metryce Chrztu świętego).


Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych odbywają się w następujących ośrodkach:

Kraków, parafia św. Jana Kantego
os. Bronowice Małe, ul. Jabłonkowska 18
Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin
w Krakowie, poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 13: 00, wtorek i czwartek od 15:30
do 18:00, tel. +48 12 628 81 49 lub +48 12 628 81 50.Kraków, parafia św. Józefa
Rynek Podgórski, ul. Zamojskiego 2
Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy na stronie:
www.kursyprzedmalzenskie.pl


Kraków, parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza
os. Prądnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 4
Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin
w Krakowie (tel. j.w.).


Kraków, parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
os. Borek Fałęcki, ul. Zakopiańska 86
Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie
(tel. j.w.).


Kraków, Bazylika OO. Paulinów "Na Skałce"
ul. Skałeczna 15
Zgłoszenia udziału dokonujemy telefonicznie, pod nr. tel.: +48 12 619 09 26. Informacja (furta
klasztorna) tel.: +48 12 619 09 00.


Kraków, Bazylika OO. Dominikanów
ul. Stolarska 12
Zgłoszenia udziału dokonujemy elektronicznie na stronie:
www.krakow.dominikanie.pl/weekendowe.html
Ilość miejsc ograniczona. Osoby nie zgłoszone wcześniej, nie będą przyjęte.
Kapłaństwo

Wiernych w Kościele nazywamy Ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest wszyscy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa nazywa się "wspólnym kapłaństwem wiernych" lub "kapłaństwem powszechnym". Oprócz kapłaństwa powszechnego wiernych istnieje jeszcze urzędowe zwane też kapłaństwem służebnym.
Kapłaństwo służebne przekazywane jest przez sakrament święceń, a zadaniem jego jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa. Między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych różnica jest istotna, ponieważ kapłaństwo urzędowe udziela świętej władzy, mocą której kapłani służą Ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo powszechne natomiast uzdalnia i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym.
Sakramentu święceń udziela się przez włożenie rąk i uroczystą modlitwę konsekracyjną. Święcenia wyciskają na duszy niezatarty charakter sakramentalny, wskutek czego przyjmuje się je tylko jeden raz. Osoby zainteresowane powołaniem kapłańskim mogą się kontaktować z miejscowymi duszpasterzami .
Namaszczenie Chorych

"CHRYSTUS PAN, KTÓRY ODPUSZCZAŁ GRZECHY I UZDRAWIAŁ, CHCIAŁ ABY KOŚCIÓŁ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO KONTYNUOWAŁ UZDRAWIANIE I ZBAWIENIE"

Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością. W liście św. Jakuba czytamy:"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15). Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.
Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.
Sakramentu chorych w naszej parafii udzielamy po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do duszpasterza oraz przy specjalnych okazjach takich jak np. rekolekcje, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc oraz na początku miesiąca lipca